ΦΑΙΑΞ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΦΑΙΑΞ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Κέρκυρα Κομμένο Γουβιά
Α Φ Μ : 094262534
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 29312/92/Β/93/2/95

Ισολογισμός 2011

Έκθεση ορκωτού ελεγκτή

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014
       

ΦΑΙΑΞ ΑΕΤΑ Ατομικές χρημ. καταστάσεις 2018

ΦΑΙΑΞ ΑΕΤΑ Ενοποιημένες Χρημ. Καταστάσεις 2018

ΦΑΙΑΞ ΑΕΤΑ Ατομικές χρημ. καταστάσεις 2019

ΦΑΙΑΞ ΑΕΤΑ Ενοποιημένες Χρημ. Καταστάσεις 2019

ΦΑΙΑΞ ΑΕΤΑ Ατομικές χρημ. καταστάσεις 2020

ΦΑΙΑΞ ΑΕΤΑ Ενοποιημένες Χρημ. Καταστάσεις 2020

ΦΑΙΑΞ ΑΕΤΑ Ατομικές χρημ. καταστάσεις 2021

ΦΑΙΑΞ ΑΕΤΑ Ενοποιημένες Χρημ. Καταστάσεις 2021
   
       
       
ΦΑΙΑΞ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ©